Share

Yardımlaşma sandığı yönetmeliği

Yardımlaşma sandığı yönetmeliği

 

KURULUŞ

Madde 1. Mimarlık Vakfı Kaynaklarından 1997 yılında 100 Kg. gümüş karşılığı ayrılarak kurulan Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı’nın yönetimi ve işleyişi bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 2. Sandık, ortaklarına veya lehtarlarına bu yönetmelikle belirlenen yardımları yapmak ve bu yardımların kapsamını zamanla genişleterek etkin bir sosyal güvenlik şemsiyesi oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

TANIMLAR

Madde 3. Bu yönetmelikte geçen:
Vakıf: Mimarlık Vakfı
Sandık: Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı
Ortak: Sandığa ortaklık aidatı ödeyen üyeler
Genel Kurul: Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Genel Kurulu
Genel Kurul Üyesi: Sandık Ortakları ve temsilcileri
Yönetim Kurulu: Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulu,
MiV-SAN : Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı kısa kullanımı,
anlamında kullanılmıştır.

YARDIMLAŞMA SANDIĞI ORGANLARI

Madde 4. a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu

GENEL KURUL

Madde 5. Genel Kurul, üye olan ortaklardan oluşur.

GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 6. Genel Kurul, her yıl Vakıf Kurucular Kurulu toplantısından iki ay önce toplanır. Genel kurul, birinci yıl (1.) mali genel kurul için ikinci yıl (2.) seçimli genel

kurul için toplanır. Yönetim Kurulunca, Genel Kurul toplantısının yeri, zamanı ve gündemi, toplantı tarihinden en az bir ay önce belirlenerek, ortaklara yazılı olarak duyurulur. Genel Kurul toplantılarıyla ilgili duyuru metninde gündemin belirtilmesi gerekir. Seçimler, gizli oy açık sayım yöntemiyle yapılır. Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda 7 asıl 7 yedek yönetim kurulu üyesi seçimi yapılır. Genel Kurulun toplantı yeter sayısı, Genel Kurul üyeleri tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Genel Kurul yeter sayısı birinci toplantıda aranır. Birinci Toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise, en az bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir

KARARLAR

Madde 7. Genel Kurul üyelerince bir Divan Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, iki Yazman seçilir. Yazmanlar görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir, zapta geçen kararlar Başkanlık Divanı tarafından imzalanır. Genel Kurulda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul toplantısına gelemeyecek üye yerine vekil atayabilir. Vekil ataması başka bir Genel Kurul üyesine verilecek vekâletname ile gerçekleştirilir. Genel Kurul üyesi sadece bir Genel Kurul üyesini vekil olarak temsil edebilir. Kararlar, Genel Kurul mevcudunun oy çokluğuyla alınır.Alınan kararlar Mimarlık Vakfı senedinde belirlenmiş olan kuruluş amaçları ile çelişemez. Genel Kurulun olağan toplantılarında gündemdeki konular görüşülür. Olağanüstü toplantılarda gündemde değişiklik yapılamaz ve gündem dışı konular görüşülemez. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel Kurul sonrasında, görüşülen konular, alınan kararlar, yapılan seçimlerin sonuçları, dilek ve temennilerin yazıldığı tutanak, Divan heyeti tarafından imzalanır. Tutanağın bir nüshası Mimarlık Vakfına gönderilir. Genel Kurul kararları ortaklara duyurulur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 8. Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: a) Sandığın gelir ve giderlerine ait kesin hesapları, tahmini bütçeyi geçmiş yıl için kabul edilmiş bütçe ile gerçekleştirilmiş gelir gider karşılaştırma tablolarını ve gelecek yıllara ait önerilen projeleri incelemek, üzerinde görüş bildirmek ve yerinde görürse onaylamak, b) Ortaklardan alınacak yıllık aidat miktarını, ödenecek yardım kalem ve miktarlarının alt ve üst sınırlarını belirlemek, c) Sandığın mevcutlarının işletilmesi veya diğer hususlar ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca sunulan konularda görüş belirtmek, önerilerde bulunmak, d) Yıllık ve beş yıllık programları görüşüp, onaylamak, e) Sandık Yönetim Kurulu üyelerini (iki) 2 yıl için seçmek, f) Sandık Yönetim Kurulu’nu ibra etmek

YÖNETİM KURULU

Madde 9. Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşur. Herhangi bir durumda Yönetim Kurulunda eksilme olması halinde, birinci sırada yer alan yedek üye, Yönetim Kurulu asıl üyesi olarak davet edilir.

a) Yedek üyelerin çağrılmasına rağmen üye sayısının her hangi bir nedenle 4’ün altına inmesi halinde Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu bir sonraki Genel Kurul a kadar yeni geçici bir Yönetim Kurulu atar.

Yönetim Kuruluna aday olmak için Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığının ortaklarından olma şartı aranır. Aday olarak gösterilen veya kendisi aday olanlar arasından gizli oy açık sayım esasına göre seçim yapılır. Yönetim Kurulu 7 asıl üye ve 7 yedek üye olarak belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilirler.

SANDIK BAŞKANI VE TEMSİL

Madde 10- Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından, Sandık Yönetim Kurulu Başkanını, Başkan Yardımcısını, Sandık Sekreterini ve Sayman Üyeyi seçer. Yardımlaşma Sandığını, Sandık Başkanı temsil eder. Başkan Yardımcısı, başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar.

TOPLANTI VE KARARLAR

Madde 11- Sandık Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Sandık Başkanı gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırabilir. Toplantılara Yönetim Kurulu’nca kabul edilen bir özrü olmaksızın üst üste üç defa katılmayan üyeler, Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerine seçilmiş yedek üyeler sırayla davet edilir. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve imzalanır. Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu’nun talebi halinde, ama en geç 3 ayda bir MİV Yönetim Kurulu ile Sandık Yönetim Kurulu birlikte toplanır. Toplantıda, varsa özel gündem maddeleri görüşülür ve yapılan çalışmalar hakkında MİV Yönetim Kurulu’na bilgi verilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12- Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır: a) Sandığın amaçlarının gerçekleşmesi için çalışma yapmak, b) Sandık alacaklarını tahsil etmek, c) Sandığın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek, d) Sandığın amacının gerçekleştirilmesi için, her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, satın alma veya kiralama sureti ile tasarruf etmek, Sandığın mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

e) Sandığın işlerinde çalıştırılacak personelin atanması ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri Genel Kurul’da onaylanmış bütçeye uygun olarak tespit etmek, ilişkisini kesmek,

f) Sandığın bütçesini ve faaliyet raporunu hazırlamak, g) Sandığın kuracağı tesisler için gerekli yönergeleri hazırlamak ve uygulamak, h) Sandık üyeleri ve mimarların doğal afetler sonucu acze düşmesi, kaza, hastalık ve benzeri durumlarda ortaya çıkan acil ihtiyaçlarının karşılanması amaçlı fon kurmak, bağış toplamaya yönelik kampanyalar düzenlemek, ı) Yardımlardan yararlanma koşullarına ait yönetmelik, yönerge vb belgeleri hazırlamak,

VEKİL TAYİNİ

Madde 13. Yönetim Kurulu gerektiğinde Sandığa ait bir veya birçok işin görülmesi ve Sandığa yapılacak aidat ödemeleri ve bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışarıdan temsilci veya görevli tayin edebilir.

DENETLEME KURULU

Madde 14. Yardımlaşma Sandığı için ayrıca bir Denetleme Kurulu oluşturulmaz. Vakıf Denetleme Kurulu, Sandığı idari ve mali yönden denetler. Vakıf Denetleme Kurulu, Sandık Genel Kurulu’na, denetleme raporunu sunmak üzere katılır. Denetleme Kurulu’nun, yaptığı denetim ve inceleme sonuçlarına dayanarak, denetleme raporunda tespit edilmiş aksaklık, usulsüzlükleri Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu’na yazılı olarak iletir. Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu lüzumu halinde Sandık Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırır.

ORTAKLIK

Madde 15. Mimarlar ile Mimarlar Odası ve Sandığın mimar olmayan çalışanları da giriş ödentisini yapmak koşuluyla Sandığa ortak olabilirler. Ortaklık, koşulların yerine getirildiği sürece devam eder.

ÖDENTİLER

Madde 16.

a) Giriş ödentisi yıllık ödentinin yarısı kadardır. Bir defa ve ortaklık kaydı sırasında alınır.
b) Yıllık ödenti miktarı her yıl Sandık Genel Kurulu’nda belirlenir ve ortaklara duyurulur. Yıllık ödenti takvim yılını kapsar.
c) Giriş ödentisini ödeyerek Sandığa ortak olanlar ve yıllık ödentilerini ödeyenler üye oldukları tarihten başlayarak, bu yönetmelikle belirlenen haklardan yararlanır.
d) Yıllık ödenti en geç o yılın 31 Aralık tarihine kadar ödenir. İki yıl ödenti ödenmediği takdirde ortaklık otomatik olarak askıya alınır.
e) Kendisine yazılı uyarı yapılmasına rağmen üçüncü yılın sonuna kadar aidatını ödemeyen veya yazılı başvuruda bulunan ortakların, ortaklık anlaşması sona erdirilir ve o tarihe kadar Sandığa yaptığı ödemeler irad kaydedilir. Ortaklık anlaşması sona eren sandık ortakları, birikmiş ödentilerini tam olarak yatırmış olmak kaydıyla, ortaklık durumu ” aktif ” duruma dönüşür ve bu yönetmelikle belirlenen haklardan yararlanır. Bu durumda olan ortaklara, tekrar “aktif” duruma geçme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde istifa etmesi halinde herhangi bir ödeme yapılmaz.
f) Ortaklığı askıda olanlar, askı süresince Sandığın yardımlarından yararlanamaz.
g) Ortaklar, geçmiş yıllar için ödenmemiş ödentilerini içinde bulunulan takvim yılı ödenti miktarı üzerinden hesaplayarak öder.
h) Ortağın, Sandıktan ayrılmak istemesi durumunda, en az 5 yıl ödenti ödemiş ise ödediği ödentiler, son ödediği yılki ödenti miktarı üzerinden hesaplanarak kendisine ödenir. Ödenti borcu olması veya ortaklığın 5 yıldan az sürmesi durumunda herhangi bir ödeme yapılmaz.

YARDIMLAR

Madde 17. Sandık, üyelerine aşağıda belirtilen durumlarda yardım yapar. a) Ölüm halinde yakınlarına ve sürekli iş göremezlik halinde üyeye, b) Kaza, hastalık ve benzeri durumlarda ortaya çıkan acil ihtiyaçlar için, c) Geri dönüşlü kredi ve yardımlar

YARDIMLARDAN YARARLANMA

Madde 18. Bu yönetmelikle belirlenen yardımlardan, ortaklığı devam edenler yararlanır. Ortaklığı askıda olanlar askı süresince, Ortaklık anlaşması sona erenler ve Sandıktan ayrılanlar, yardımlardan yararlanamazlar. a) Sandık ortaklarından herhangi birinin vefatı halinde, yasal varislerine veya lehdarına, Sandığa son ödediği yılın ödenti miktarı ile ödenti ödediği yıl çarpımının iki katı tutarında vefat yardımı yapılır. Yasal olarak tanımlanmış sürekli işgöremezlik halinde yardım miktarı, aynı ölçütler esas alınarak hesaplanır. b) Sosyal yardım, üyenin veya ailesinin başvurusu üzerine her yıl Genel Kurul’da belirlenecek miktarda ve Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Yapılacak sosyal yardım miktarı, a) şıkkında ki hesaplamaya göre bulunacak tutardan fazla olamaz. Alınan sosyal yardım miktarı gelecekte ortaya çıkacak haklardan mahsubedilir. Sosyal yardım alanların ortaklığı, ödentilerini yaptığı sürece devam eder. c) Yardımlar yönetmelik ve yönergeler uyarınca yapılır.

YARDIMLAŞMA SANDIĞININ BÜTÇESİ

Madde 19. Sandık gelirleri: a) Giriş ödentileri b) Yıllık ödentiler c) Önceki yıllardan kalan birikmiş ödentiler d) Nema gelirleri e) Sandık kuruluşlarından elde edilecek gelirler f) sosyal aktivitelerden elde edilecek gelirler g) hediyelik eşya vb. malzemelerden elde edilecek gelirler h) Kurulacak fonlarla ilgili düzenlenen kampanyalarda elde edilecek gelirler Sandık Giderleri: a) Sandığın geliştirilmesine yönelik giderler b) Bu yönetmelikle belirlenen yardımlar için yapılan ödemeler c) Tanıtım ve faaliyet giderleri d) Personel giderleri, kira ve benzeri tüm faaliyet giderleri

SANDIĞIN YAPACAĞI SOSYAL HİZMETLER

Madde 20. Sandık, amacını gerçekleştirebilmek, mevcutlarını işletebilmek, nemalandırabilmek ve ortaklarına yarar sağlayabilmek için aşağıda belirtilen hizmet ve faaliyetlerde bulunur:

a) Ortaklara yapılacak yardım ve hizmetlerin kaynağını oluşturmak amacıyla, taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, her türlü tahvil ve ortaklık payları satın almak, bunları satmak veya başkalarına devir, rehin ve ipotek etmek, b) Yatırım amaçlı karşılıklı ve karşılıksız borçlanmak, c) Gerektiğinde, Sandık alacaklarının tahsilâtını kolaylaştırmak için kendi lehine rehin ve ipotek tesis etmek, d) Mevcutlarından bir kısmını, gelişmeye uygun yerlerde, en fazla gelir temin edecek şekilde satın alınacak veya yaptırılacak taşınmazlara tahsis etmek, e) Öğrenci yurdu, misafirhane, huzurevi, özel okul, özel hastane gibi ortaklarının sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak veya gelir getirecek tesisleri kurmak, bu tesislerin bünyesinde kantin, büfe, kafeterya, kreş gibi hizmet birimlerini oluşturmak ve işletmek, f) Gerektiğinde Sandık personelini, Sandık hizmetleri ile ilgili olarak yetiştirilmek üzere eğitim, kurs, staj ve seminerlere göndermek, Bu madde kapsamında ortaklara verilecek borçların türleri, miktarları ile hizmetler ve diğer hususlar hazırlanacak Yönergelerle düzenlenir.

YASAL ÇERÇEVE

Madde 21. Bu Yönetmelik, Mimarlık Vakfı senedinin 3. ve 14. madde (m) fıkrası gereğince hazırlanmıştır.

KARAR YETKİ VE SORUMLULUK

Madde 22. Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği aradan geçen zaman içinde ortaya çıkan gereksinmeler doğrultusunda yeniden düzenlenerek, Vakıf Yönetim Kurulu’nun 26.10.2018 tarihli toplantısının 2018-3 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelikle, 1997 yılında kurulmuş olan ve Mimarlık Vakfının amaçları arasında bulunan mimarlar arasında sosyal güvenlik ve dayanışmayı sağlayacak olan Yardımlaşma Sandığının, işleyişini yürütmek ve Vakıf adına yönetmek amacıyla, Yardımlaşma Sandığı kurulları oluşturulmuş ve yetkilendirilmiştir. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Sandık Yönetim Kurulu, tüm kararlarında ve tasarruflarında, Vakfın kuruluşuna dayanak teşkil eden yasa, vakıf senedi ve mevzuat çerçevesinde, Vakıf Yönetim Kuruluna karşı sorumludur

YÜRÜRLÜK

Madde 23. Vakıf Yönetim Kurulu’nun, 16. Kurucular Kurulu’nun görüşlerini alarak hazırladığı bu yönetmelik gereğince üç kişilik Sandık Geçici Yönetim Kurulu atanır. Atanacak bu kurul Sandık Genel Kurulunu toplar. Yardımlaşma Sandığının seçimli kurulları oluşuncaya kadar eski yönetmeliğin hükümleri uygulanır. Yardımlaşma Sandığı Genel Kurulu yapılıp, Sandık Yönetim Kurulu oluştuktan sonra, Yönetmelik, tüm maddeleriyle yürürlüğe girer ve yayımlanarak üyelere duyurulur. İşbu Yönetmeliğin hükümlerini Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulu uygular.

MİV-SAN Banner